Bangkok Art and Culture Centre

Bangkok Art and Culture Centre จัดร้างหอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร 

เป็นหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีหอศิลป์ที่ทัดเทียมกับสากลและเป็นหน้าเป็นตากับประเทศรวมทั้งเพื่อให้สังคมมีแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายศิลปินและประชาชนจึงได้นำโครงการหอศิลป์เข้าหารือและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนิน

การจัดสร้าง นับเป็นเวลาถึง 10 ปีกว่าที่หอศิลป์แห่งนี้จะสำเร็จลุล่วงได้ในปี 2547 มีการจัดแสดงออกเป็นทั้งหมด 9 ชั้น คือ ชั้น 1 การออกร้านจากสถาบันการศึกษาทางศิลปะและดนตรีชั้นนำ, ชั้น 2 ร้านหนังสือที่คัดสรรพิเศษและแตกต่าง รวมทั้งหนังสือหายาก หนังสือทำมือ และภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยหอภาพยนตร์แห่งชิตและมูลนิธิ, ชั้น 3 งานหัตถกรรมจากโครงการในพระราชดำริ, ชั้น 4 จัดแสดงภาพถ่ายของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศ และทัศนศิลป์ร่วมสมัยจากกลุ่มแกลลอรี่ชั้นนำ, 5 สำหรับการประชุม ฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี ละครเวที อบรม เสวนา และการแสดงต่าง ๆ, ชั้น 7-9 ที่จัดแสดงงานทัศนศิลป์